نابخشوده

مخمصه
نیل: منم یه رویا دائما باهامه؛ فکر میکنم یکی از همین شبا توش غرق میشم.

وینسنت: اون چیه؟

نیل: داشتن وقت کافی.

 

دیرنوشت: البته بیشتر از رویای داشتن وقت کافی٬ کابوس نداشتنشه که داره ما رو خفه میکنه!

+چهارشنبه 22 دی1389 |
رویا
چقد لذتبخشه اینکه از یه خواب بد بیدار شی و ببینی همه چی سر جاشه.
+دوشنبه 6 دی1389 |